Delar kunnskap om å lukkast med EU-søknaden

Delar kunnskap om å lukkast med EU-søknaden

Fleire forskarar frå Vestlandsforsking har erfaring frå utarbeiding og vurdering av prosjektsøknader til EU si storsatsing Horisont 2020. Denne veka inviterte EU-nettverk Nordvest og EU-nettverk Sogn og Fjordane til ope seminar på Høgskulen i Volda, for å dele kunnskap og erfaring med folk som planlegg å søke slike EU-midlar.

– Vi fekk mange gode spørsmål og interessante diskusjonar der deltakarane også delte sine erfaringar, seier prosjektleiar for EU-nett Sogn og Fjordane Anna Maria Urbaniak-Brekke.
Rajendra Akerkar fortalde mellom anna om kva han meiner er det viktigaste i slike søknader og korleis poenga blir delte ut når søknaden skal evaluerast. 
Svein Ølnes fortalde om sine erfaringar som evaluator av EU-søknader og om korleis evalueringssystemet er bygd opp. Hilde G. Corneliussen (ikkje til stades på bildet) sitt innlegg handla om korleis kjønnsperspektiv blir viktig ved slik evaluering.

Deltakarane kom mellom anna frå NTNU Ålesund, Møreforsking, Høgskulen i Molde og Høgskulen i Volda. Interessa var stor. 
– Vi satsar på å organisere et nytt slikt seminar i Sogndal, for forskarar frå Vestlandsforsking og HVL, seier Urbaniak-Brekke.

Forskningsrådet og Regionalt forskingsfond Vestlandet inviterer til Prosjektverksted onsdag 19. juni 2019 kl 10.00-14.30

Forskningsrådet og Regionalt forskingsfond Vestlandet inviterer til  Prosjektverksted onsdag 19. juni 2019 kl 10.00-14.30

Prosjektverksted passer for bedrifter eller offentlige aktører og samarbeidende forskere som har en ide som kan bli et forskningsbasert innovasjonsprosjekt, og har planer om å søke støtte til dette.

Målet med verkstedet er å gi deg redskapene og ferdighetene for å utvikle et godt forskningsprosjekt og skrive en god søknad om finansiering.

Vi går gjennom 

  • Fra ide til forskningsprosjekt; Verktøyet Prosjektkanvas

  • Verktøy for å skrive en tydelig, strukturert og definert prosjektbeskrivelse

  • Søknadsmaler for innovasjonsprosjekter

  • Hvordan søknader vurderes - Evalueringskriterier

Praktiske oppgaver og/eller arbeid med eget prosjekt gjennom dagen.

Det blir servert enkel lunsj. Arrangementet er gratis.

Kaffen står klar fra 09.30 - Velkommen!

Møterom "Fabrikken" Mohnsenteret, Fabrikkgaten 5, Bergen

Påmelding her.

Regionalt forskingsfond Vestlandet - kvalifiseringsutlysingar for kommunar og bedrifter

Regionalt forskingsfond Vestlandet - kvalifiseringsutlysingar for kommunar og bedrifter

Kvalifiseringsprosjekta skal vere eit innleiande forskingsarbeide som bidreg til å utvikle forskings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt) hos kommunar og deira samarbeidspartar. FoU-prosjekta skal støtte opp under innovasjon i kommunal sektor.

Antatt tilgjengelige midler: kr 4 258 000.
Dette er samla sum for våre to kvalifiseringsutlysingar - for bedrifter og kommunar. Ramma kan verte endra.

Søknadsfrist: 21. august 2019, 23.59 CEST

Mer informasjon om utlysningen for offentlig sektor her.

Mer informasjon om utlysningen for bedrifter her.Norge gjør suksess i Horisont 2020

NHO informerer: den siste oppdateringen fra EU viser at norske aktører gjør det bedre enn noen gang i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Norske aktører har til nå mottatt 8,3 milliarder kroner av den samlede verdien på 56 milliarder for hele EU. Norske bedrifter kan, gjennom EØS-avtalen, søke på rammeprogrammet på lik linje med bedrifter fra EU-land. EUs oppdatering viser at det nå er flere norske aktører som søker og at de er mer konkurransedyktige enn noen gang før. 

Du kan lese mer her.

RESILOC - NYTT H2020 PROSJEKT FOR SIKRERE SAMFUNN

RESILOC - NYTT H2020 PROSJEKT FOR SIKRERE SAMFUNN

– Det er særs gledeleg at Vestlandsforsking og deira partnarar har fått eit slikt viktig og prestisjetungt Horisont 2020-prosjekt. Det er stor konkurranse om desse prosjekta, så dette er eit kvalitetsstempel på arbeidet Vestlandsforsking gjer, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø.

Kan «augmentert intelligens» og stordata brukes til å forutse dramatiske hendelser, fra jordskjelv til voldsbølger? Hvordan kan et samfunn forberede seg på, og møte, ulike katastrofer på en effektiv og smidig måte? Vestlandforsking skal sammen med andre utvalgte europeiske partnere finne svar på dette i et Horisont 2020-prosjekt.

Prosjektet RESILOC (Resilient Europe and Societies by Innovating Local Communities) er finansiert av Europakommisjonen, det blir ledet av tyske Fraunhofer Institute, og har 16 samarbeidspartnere. I tillegg til Bergen skal forskere studere byer og nød-etater i Bulgaria, Italia, Storbritannia og Hellas.

Ved Vestlandsforsking skal Rajendra Akerkar ta ansvar for prosjektet. Han leder forskerlaget innen temaet stordata, og arbeidet i prosjektet med å skape en skybasert database.

Les mer her.

Energiforskningskonferansen i Oslo, 21.mai 2019

Forskningsrådet inviterer til konferansen! Det skal presenteres ferske forskningsresultater og industriens perspektiver på hvordan vi skaper morgendagens miljøvennlige energisystem.

Temaer og høydepunkter:

  • Tildeling av nye Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

  • Fleksibilitets-markedet: Trenger Europa oss i fremtiden? Vi presenterer ferske forskningsresultater

  • Verden trenger ny teknologi for å kutte de vanskeligste utslippene. Hvordan kan Norge bidra?

  • Møt pionerer i kommersialisering av energiforskning: CCS, biogass og batterier

  • Konkurranse om beste energi-PhD presentasjon

Mer informasjon, program og påmelding finner du her:

Norsk-fransk utvekslingsprogram ÅSGARD-STAFF med frist 27.april 2019!

Programmet Åsgard staff er nytt av 2019 og er rettet mot administrativt ansatte ved universiteter og forskningsmiljøer samt forskningsfinansieringsbyråer. I liket til «Åsgard-Innovasjon» har dette programmet til hensikt å utveksle gode metoder, men også å etablere nye partnerskap.

Hvem: Administrativt ansatte på universiteter og forskningsinstitusjoner (f.eks. Direction Europe, Forskningsrådet etc.) samt forskningsfinansierings organer
Hva: Besøk til Frankrike for å møte aktører i forskeradministrasjonen
Når: én uke, datoene blir fastsatt av organisator
Søknadsperiode: fra 25. i Februar t.o.m. 27. April. Aktuelle kandidater blir publisert på vår side. 2019: Listen av vinnerne blir publisert i juni på denne siden.

Mer informasjon om STAFF og andre Åsgard-programmer her.

PILOT-E utlyser 120 millioner til prosjekter

Forskningsrådet (ved ENERGIX) og Innovasjon Norge har satt av til sammen 120 millioner kroner til til prosjekter som tar for seg en helhetlig leveransekjede for hydrogen eller innovative løsninger for utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet.
Denne utlysningen har søknadsfrist 25.09.2019.  

Sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen vil i tillegg kunne kvalifisere for investeringsstøtte fra Enova. Prosjekter som har overføringsverdi til CO2-håndtering fra industriutslipp vil kunne kvalifisere for finansiering fra Gassnova.

Merk at det vil kunne forekomme endringer i utlysningsteksten fram til publisering av endelig utlysning 1. mai 2019. Du finner fullstendig utlysningstekst og maler for prosjektbeskrivelse og budsjett her: www.pilot-e.no

Norsk-fransk utvekslingsprogram med frist 15.desember

Norsk-fransk utvekslingsprogram med frist 15.desember

Nå kan du søke om å delta i Åsgård-programmet, et utvekslingsprogram i regi av vitenskapsavdelingen ved Institut français de Norvège og Norges forskningsråd. Søknadfristen er 15. desember. Målgruppen er forskere og fagfolk i grensesnittstrukturer mellom akademiske og industrielle aktører .

Et besøk til Norge er også mulig for forskere fra franske institusjoner: se på den fransk siden

Nettverksmøte om konkurransekraft gjennom innovasjon og digitalisering

 Nettverksmøte om konkurransekraft gjennom innovasjon og digitalisering

Alle veit at ein må henge med og omstille seg i ein digital verden. Men kva betyr det eigentleg?

VRI4 Sogn og Fjordane inviterer bedrifter, verkemiddelapparat og andre interesserte til nettverksmøte om innovasjon og digitalisering i Førde.

Møtet er retta inn mot bedrifter innan både fornybar energi, landbruk, reiseliv og sjømatnæringane, og dei som er teknologileverandørar til desse bransjane.  Sjå program og meir informasjon. Det er gratis å delta på arrangementet. Påmelding innan 6. desember til trond.haavik@segel.no.

Have your say! Public Consultation on the Evaluation of the 7th Environment Action Programme (7th EAP)

Have your say! Public Consultation on the Evaluation of the 7th Environment Action Programme (7th EAP)

The European Commission has launched a public consultation on the Evaluation of the 7th Environment Action Programme to 2020, “Living well, within the limits of our planet”, running from 3 May 2018 until 26 July 2018. Any interested party, including private citizens, companies, organisations, public authorities, etc. are welcome to contribute to this consultation.