Bred høring om "EU funds in the area of investment, research & innovation, SMEs and single market"

Kommisjonen har publisert en offentlig netthøring om «Investment, research & innovation, SMEs and single market». Denne høringen inngår i en bred høring som omfatter alle de sentrale sektorer/politikkområder som omfattes av EUs langtidsbudsjett. 

EUs langtidsbudsjett spiller en vesentlig rolle for neste rammeprogram for forskning og innovasjon.

Høringen består at et begrenset antall strukturerte og åpne spørsmål. Det er også mulighet til å laste opp et eget notat som en del av besvarelsen av høringen. Høringen er tilgjengelig her 

Svarfrist 8. mars 2018.