Forsterkningsmidler til norske partnere i prosjekter innenfor "Societal challenge 6: Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies" i Horisont 2020

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Formålet med utlysningen er at norske forsknings- og innovasjonsmiljøer deltar i flere EU-prosjekter, og at norske deltakere tar større roller i prosjektene. Midlene skal finansiere tilleggsprosjekter som utvider oppgavene i EU-prosjektet, og skal ikke være en tilleggsfinansiering av selve EU-prosjektet (det vil si mer midler til å gjøre det samme som i EU-prosjektet).

Oppgaver som kan inngå i tilleggsprosjektet kan være

 • studier av norske forhold med relevans for EU-prosjekt
 • å etablere nasjonale nettverk i forbindelse med EU-prosjektet
 • å knytte flere norske partnere til arbeidet i EU-prosjektet
 • ekstra innsats for å formidle resultatene fra EU-prosjektet, f.eks. ved å arrangere workshops
 • eventuelle andre aktiviteter som øker nytten ved deltakelse i prosjektet

Krav til søker

 • Norske forskningsinstitusjoner, offentlig sektor, næringsliv og andre aktuelle aktører kan søke.
 • Søker må ha en ledende rolle i EU-prosjektet (koordinator, arbeidspakkeleder og/eller taskleder).
 • Søker skal ha fått støtte gjennom utlysningene for 2018 og 2019 som er publisert i EUs delprogram "Societal Challenge 6: Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies".
 • EU-prosjektet må være innenfor et tema som er relevant for programplanene til DEMOS, SAMKULFINNUT eller VAM i Forskningsrådet.

Hva kan dere søke om?

 • Koordinatorer for et EU-prosjekt: Inntil 1 million kroner.
 • Deltakere med annen ledende rolle i prosjektet (arbeidspakkeleder, task leder): Inntil 0,5 millioner kroner.

Krav til søknaden

Søknaden må sendes Forskningsrådet innen 6 måneder etter at kontrakten med EU er godkjent.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde

 • en kort beskrivelse av søkers rolle og arbeidsoppgaver i EU-prosjektet
 • en kort beskrivelse av hva det søkes om støtte til
 • en spesifisering av hvordan forsterkningsmidlene vil styrke det norske bidraget i EU-prosjektet
 • gjennomføringsplan, mål og forventede resultater

Bagatellmessig støtte - beløpsgrense

Støtte til bedrifter eller andre virksomheter som driver økonomisk aktivitet vil bli gitt som bagatellmessig støtte (de minimis). Det innebærer at prosjektansvarlig for søknaden kan ikke motta mer enn til sammen € 200 000 i bagatellmessig støtte fra det offentlige i løpet av en periode på 3 regnskapsår (det vil si det året støtten utbetales og de to foregående årene).

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som virksomheten har mottatt i løpet av disse tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan.

Hva er bagatellmessig støtte?

Det er i utgangspunktet forbudt for offentlige virksomheter å gi støtte til bedrifter eller andre virksomheter som driver økonomisk aktivitet. Bagatellmessig støtte er et unntak fra forbudet og gjelder støttebeløp som samlet er så lave at støtten ikke påvirker samhandelen og/eller truer med å vri konkurransen. Offentlige virksomheter kan gi bagatellmessig støtte uten å melde fra til ESA (EFTAs overvåkningsorgan).

Bagatellmessig støtte er regulert i kommisjonsforordning nr. 1407/2013 av 18. desember 2013.

Kommisjonsforordningen om bagatellmessig støtte (de minimis).

Prosedyrer for tildeling

Kvaliteten på søknaden vil bli vurdert etter

 • hvor konkrete og klare målformuleringene er
 • hvor realistisk gjennomføringsplanen er, inklusive milepæler og forventede resultater

Under ellers like forhold vil følgende føringer bli vektlagt i sluttbehandlingen:

 • relevans for programplan for programmene nevnt ovenfor 
 • størrelsen på EU-prosjektet 
 • størrelsen på den norske institusjonens bidrag inn i EU-prosjektet

I den endelige prioriteringen vil koordinatorer bli prioritert foran arbeidspakkeleder og taskleder.

Dersom det er flere norske institusjoner i samme EU-prosjekt, må hver institusjon sende sin egen søknad. Dersom en institusjon deltar i flere EU-prosjekter, må det sendes søknad for hvert EU-prosjekt.

Dersom søknaden innvilges støtte, vil vi ikke utbetale midler før kontrakten med EU er godkjent.

Se også Generelle krav til søknaden.

Se lenken her