Back to All Events

Workshop og møteplass om muligheter i Horisont 2020 innen sirkulær økonomi

Den 4. september arrangerer EU-nettverket FINN-EU (KS, FFA, Abelia) og Norges Forskningsråd workshop og møteplass for offentlig sektor og instituttsektoren med interesse for prosjekt- og samarbeidsmuligheter innen sirkulær økonomi.

                                       

Påmelding innen 18.august her

Se tentativt program her

Fyll ut H2020 kompetanseprofil og send til thea.forsberg@ks.no innen 18.august

 

FINN-EU har valgt sirkulær økonomi som tema på denne workshopen – et bredt og tverrfaglig område som i økende grad løftes i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 (H2020).

Sirkulær økonomi er et område som det rettes betydelig oppmerksomhet mot i Norge og EU. I Norge la regjeringen nylig framstortingsmeldingen om avfallspolitikkens rolle i en sirkulær økonomi med vekt på økt ombruk og materialgjenvinning. I EU la kommisjonen fram en politikkpakke om sirkulær økonomi i desember 2015. Her peker man blant annet på behovet for å utvikle ny teknologi for avfallshåndtering og materialgjenvinning.

Innenfor dette tema ligger det store samfunnsutfordringer hvor kommunesektoren spiller en viktig rolle i gjennomføringen av avfallspolitikken – både som avfallsbesitter, tilrettelegger for lokalt næringsliv og miljøarbeid. Samtidig besitter forskningsinstituttene viktig kunnskap og nettverk som kommunesektoren bør benytte seg av.

Vi oppfordrer instituttforskere og kommunesektoren til å benytte denne muligheten til å bli kjent med hverandres konkrete initiativer og utfordringer på områder innenfor sirkulær økonomi.

Som deltaker på workshopen får du:

 • Vite mer om muligheter innen H2020 og tilgang til midler til forsknings- og utviklingsprosjekter innen sirkulær økonomi
 • Anledning til å møte relevante aktører i og utenfor din sektor for å la deg inspirere og diskutere mulig samarbeid
 • Høre mer om relevante utlysninger for ditt prosjekt/behov
 • Lære fra de som har lykkes med EU-finansiering tidligere
 • Høre mer om vårt planlagte matchmaking-seminar i Brussel 8.november, hvor det blir mulig å presentere egne prosjektideer og å møte potensielle europeiske samarbeidspartnere.

 

Målgruppe:

-          Kommuner, fylkeskommuner, interkommunale samarbeid og selskaper med kommunalt eierskap med ambisjoner om å bruke avfall og resirkulering som drivkraft for innovasjon, sysselsetting og energi i samfunnsutviklingen, og som ønsker å vite mer om samarbeidsmuligheter med instituttsektoren og finansieringsmuligheter i EU.

-          Forskningsinstitutt og innovasjonsaktører som sitter på kunnskap og ideer innen sirkulærøkonomiområdet og ønsker kontakt med relevante offentlige samarbeidspartnere og sluttbrukere.

 

Hovedtema for workshopen:

 • Avfallsinnsamling og –håndtering, herunder energi- og materialgjenvinning
 • Vann- og avløpsrensning
 • Matproduksjon og -avfall
 • Teknologi og gjenvinning
 • Digitalisering og innsamling
 • Innovative anskaffelser

 

Mulighet til å få dekket kostnader

Via Forskningsrådet har du som deltaker mulighet til å søke om prosjektetableringsstøtte (PES2020) for å få dekket kostnader ved deltakelse på workshopen. Du kan søke om støtte til:

 • Å skrive søknader rettet mot H2020
 • Reiser og profilering for å delta på H2020-relevante arrangementer
 • Medvirkning i strategiske prosesser for å fremme norske prioriteringer på EU-arenaen
 • Forberedelse av søknader rettet mot finansielle instrumentet i H2020

 

Les mer om PES2020 og hvordan du søker her.