Kva er Horisont 2020?

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Programmet har eit budsjett på 80 milliardar euro for perioden 2014-2020.

Målsetting

Den overordnede målsettingen med programmet er å bedre konkurransekraften, sikre økonomisk vekst og løyse store samfunnsutfordringar i Europa. Det skal støtte forsking og innovasjon med stor samfunnsnytte. Norske søkjarar stiller på lik linje med søkjarar frå EU-land.

Horisont 2020 fokuserer innsatsen på tre felt

1) Fremragende forskning
Et av EUs mål er å gjøre europeiske forskere i stand til å levere forskningsresultater med høy kvalitet og styrke Europas posisjon som verdensledende innen forskning. Med de beste fasilitetene og infrastrukturen og med god forskerutdanning og gode karrieremuligheter for forskere skal man oppnå akkurat det. Fremragende forskning blir støttet av ERC, samt mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska-Curie actions og Research Infrastructures.

2) Konkurransedyktig næringsliv
Gjennom satsing på konkurransedyktig næringsliv skal Europa bli et mer attraktivt sted å drive industri. Dette skal oppnås med strategiske investeringer til muliggjørende og industrielle teknologier, lettere tilgang på risikokapital og støtte til små og mellomstore bedrifter. Områder med sentral industrikompetanse med avgjørende betydning for Europas konkurransedyktighet finner vi innen IKT, romfart samt de muliggjørende teknologier (KETs) mikro- og nanoelektronikk; fotonikk, nanoteknologi, avanserte materialer, bioteknologi, avansert prosess- og produksjonsteknologi.

3) EU har pekt ut syv samfunnsutfordringer som forskingen skal bidra til løsninger på:

  1. Helse og demografisk endring

  2. Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi

  3. Sikker, ren og effektiv energi

  4. Smarte, grønne og integrerte transportløsninger

  5. Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer

  6. Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn

  7. Sikre samfunn

Les mer om hva Horisont 2020 er på Forskningsrådet sine nettsider og EU-kommisjonen sine nettsider.