Korleis går eg fram?

Hvem kan søke om Horisont 2020-midler?

Både norske bedrifter, offentlig sektor og forskningsmiljøer kan på lik linje med bedrifter, offentlige institusjoner og forskningsmiljøer i EU-land søke om midler til Horisont 2020. Horisont 2020 har en bred målgruppe og inkluderer virkemidler både for små, mellomstore og store bedrifter.

Hva kan du søke om?

Forskningsrådet fordeler årlig ti milliarder til forskning og innovasjon. Det er fire store søknadsfrister i året og en del ordninger uten søknadsfrist. Dere søker i konkurranse med andre.

Les mer om Forskningsrådet sine programmer og temaer.

I 2019 er søknadstypene og vurderingskriteriene endret, og elementer av felles søknadsbehandling på tvers av virkemidlene er innført:

Forskerprosjekt
Kan søke: Godkjente forskningsorganisasjoner.
Formål: Å fremme fornyelse og utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder. 
Prosjektene skal bidra til viktig ny innsikt i den internasjonale kunnskapsfronten, og kan være med eller uten ambisjoner om anvendelse på kort eller lang sikt.

Innovasjonsprosjekt
Kan søke: Bedrifter og offentlig sektor utenom forskningsorganisasjoner.
Formål: Verdiskaping og fornyelse i næringsliv og offentlig sektor.
Prosjektene skal bidra til økt konkurranseevne i nytt og eksisterende næringsliv, styrke omstillingsevne i norsk økonomi og offentlig sektor samt å bedre samspill og kunnskapsoverføring på tvers av aktører.

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt
Kan søke: Godkjente forskningsorganisasjoner i samarbeid med offentlig sektor, næringsliv, andre offentlige organisasjoner og/eller private organisasjoner.
Formål: Støtte samarbeid som bidrar til å bygge FoU-kompetanse og kapasitet på viktige samfunns- og næringsområder.
Prosjektene skal: Bidra til å utvikle og fremme ny kunnskap og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljøer og samfunnsaktører for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Koordinerings- og støtteaktiviteter
Kan søke: Godkjente forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlig sektor, frivillig sektor og sammenslutninger.
Formål: Finansiere planlegging av, samarbeid om, koordinering av og formidling fra FoU-aktiviteter.
Prosjektene skal for eksempel støtte opp om mobilitet, nasjonale og internasjonale nettverk, publisering, dialog og formidling knyttet til FoU-aktiviteter.

Kommersialiseringsprosjekt
Kan søke: Teknologioverføringskontorer (TTO), godkjente forskningsorganisasjoner og mikroselskaper med utspring fra forskningsorganisasjoner og/eller TTO.
Formål: Å fremme økt kommersiell anvendelse av offentlig finansiert forskning i Norge.
Prosjektene skal avklare usikkerhet knyttet til den kommersielle anvendelsen av lovende forskningsresultater, spørsmål som ved å forbli uløst, hindrer prosjektet i å komme videre i kommersialiseringen.

Forskningssenter
Kan søke
: Godkjente forskningsorganisasjoner. Mange utlysninger krever samarbeid med næringsliv eller aktører i offentlig sektor.
Formål: Konsentrert og langsiktig satsing for å styrke og videreutvikle fremragende og nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer eller for å bygge opp forskningsmiljøer på strategisk viktige områder.
Forskningssenter er ramme for utlysing innenfor flere ulike senterordninger som enten skal støtte de beste miljøene og lede til grensesprengende forskning og nyskapende innovasjon eller styrke prioriterte områder.

Forskningsinfrastruktur
Kan søke: Godkjente forskningsorganisasjoner og offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner.
Formål: Fremme og styrke infrastruktur som bidrar til nyskapende forskning og utvikling.
Prosjektene skal føre til at norske forskningsmiljøer og næringsliv har tilgang til relevant og oppdatert infrastruktur som understøtter forskning av høy kvalitet.

Ref: Forskningsrådet. Les mer på Forskningsrådet sine nettsider.

Innovasjon Norge skal bidra til vekst i norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse.

SMB-instrumentet
SMB-instrumentet retter seg mot bedrifter med markedsskapende innovasjonsprosjekter og stort potensial for å vokse internasjonalt. En norsk SMB kan alene eller sammen med andre søke EU om å finansiere utvikling og kommersialisering av sitt prosjekt. SMB-instrumentet er tematisk helt åpent.

Fast Track to Innovation
FTI retter seg mot små, mellomstore og store bedrifter, og støtter små konsortsier (3-5 partnere fra tre Horisont 2020-land) med sterk bedriftsdeltakelse, for kommersialisering av et felles prosjekt innenfor industrielle og muliggjørende teknologier og EUs samfunnsutfordringer.

Samarbeidsprosjekter i Horisont 2020
I samarbeidsprosjekter kan alle typer bedrifter delta sammen med forskningsinstitutter, universiteter eller andre partnere. Prosjektene må ha minimum 3 deltakere fra tre Horisont 2020-land, og svare på utlysninger innen EUs syv samfunnsutfordringer.

Ref: Innovasjon Norge. Les mer på Innovasjon Norge sine nettsider.

Korleis går eg fram?

Utdrag fra EU-kommisjonens guide til EU-finansiering:

 1. FINN en finansieringsmulighet

  For å få finansiering til et prosjekt, kan du søke etter en utlysning (1) og følge nøye med de spesifikke retningslinjene for søknad. Prosjektet konkurrerer da om finansiering med prosjekter fra andre søkere. Finansiering er et direkte økonomisk bidrag fra EU-kommisjonen til prosjekter eller organisasjoner som bidrar til å gjennomføre et av EUs programmer eller politiske tiltak. Denne veiledningen er primært rettet mot seks grupper av potensielle søkere: Små og mellomstore bedrifter, frivillige organisasjoner, unge mennesker, forskere, bønder og offentlige organer. Det kan imidlertid også være en verdifull kilde til informasjon for andre søkere.

 2. Finn en samarbeidspartner

  De fleste EU-finansierte prosjekter er samarbeidsprosjekter mellom organisasjoner fra forskjellige EU-land eller assosierte land. Finn en partner for prosjektet ditt ved hjelp av ulike partnersøketjenester. (SETT INN PARTNERSØKtjeneste)

 3. Søkeprosessen

  Klargjør forslaget ditt ved hjelp av retningslinjene, kriteriene og kravene til en aktuelle utlysningen.

 4. Kvalifisering og utvalg

  Et forslag må oppfylle kvalifikasjons- og utvalgskriteriene som er angitt i utlysningen.

 5. Evaluering

  Alle prosjektforslag evalueres og analyseres før søknadstilskuddet bevilges.

 6. Skriv inn en avtale og få et tilskudd

  Hvis prosjektforslaget ditt er godkjent, er neste skritt å inngå en avtale.

 7. Så kjører du prosjektet ditt

  Når du har mottatt en bevilgning, er det noen frister du må følge. Etter at du har inngått en avtale, må du kjøre prosjektet nøye fra start til slutt. EU-kommisjonen kan imidlertid gi deg veiledning i form av maler og tidsfrister som du må følge under prosjektet.

Les hele guiden her.

Vil du vite mer om hvilke muligheter som kan passe for deg? Ta kontakt med EU rådgiveren i EU nett Sogn og Fjordane.

Les om EU-kommisjonen sine 5 steg til deltagelse i Horisont 2020.